Certificat de garanție

Societatea Creativ S.R.L., cu sediul social în loc. Bistrița, str. Liviu Rebreanu nr.15, jud. Bistrița-Năsăud,  telefon +04-263-21.88.98, 21.88.99, e-mail safirellim@safirelli.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr.  J06/59/1993, având cod unic de înregistrare 3296009, reprezentată legal de administrator Marilena Mariș, în calitate de vânzător garantează ca produsele vândute respecta cerințele subiective/obiective de conformitate astfel cum sunt ele definite de Ordonanța de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri și prevederile Ordonanței nr. 21/1992  privind protecția consumatorilor.

Vânzătorul garantează și declară pe propria răspundere că toate bunurile comercializate sunt verificate și certificate și dețin marcajul direcției ANPC – Metale și Pietre Prețioase, garantând astfel calitatea metalului prețios.

Perioada de garanție legală de conformitate este de 2 ani calculați de la data livrării bunurilor.

Pentru a beneficia de garanția legală de conformitate, cumpărătorul are următoarele obligații:

  • folosească bunurile exclusiv în scopul pentru care au fost concepute;
  • respecte instrucțiunile de utilizare și întreținere a bunurilor anexate prezentului Certificat de garanție;
  • păstreze în bune condiții și să prezinte, în original, Certificatul de garanție împreună cu documentul fiscal emis de vânzător (factură fiscală/bon fiscal etc.) care atestă achiziția bunurilor și/sau documentele de transport (dacă este cazul);
  • nu intervină /nu permită altor persoane să intervină fără autorizație prealabilă obținută în scris de la vânzător asupra bunurilor achiziționate (de exemplu: reparare, înlocuire componente, dezmembrare, etc.)
  • să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de cel mult 2 (două) luni de la data la care a constatat-o.

Soluționarea reclamațiilor privind lipsa de conformitate a bunurilor

Dacă cumpărătorul apreciază că există lipsuri de conformitate, acesta va prezenta bunurile (împreună cu toate accesoriile, dacă acestea au fost achiziționate împreună cu bunul) personal la locația din care s-au achiziționat împreună cu o Solicitare scrisă de aducere a bunurilor în conformitate, la care se va anexa, în original, Certificatul de garanție și documentele de achiziție/livrare (factură fiscală, bon fiscal, documente de transport etc.).Vânzătorul va întocmi un Proces verbal de predare-primire a bunurilor și documentelor în care se va menționa și starea bunurilor la data predării. Pentru a constata starea bunurilor la momentul predării, vânzătorul va proceda la  fotografierea/filmarea bunurilor care vor fi anexate la Procesul verbal întocmit.

Dacă în urma analizei efectuate de către vânzător se constată că bunurile nu prezintă lipsuri de conformitate, vânzătorul va anunța cumpătătorul despre acest aspect, în scris, și îi va solicita să se prezinte personal la locația din care a achiziționat bunurile în termen de cel mult  5 zile calendaristice  pentru a-i fi restituite bunurile și documentele predate.

Dacă cumpărătorul nu se prezintă în termenul  de 5 zile de la data la care a fost notificat pentru a ridica bunurile, vânzătorul va putea percepe un cost de depozitare de 1% din valoarea acestui bun pentru fiecare zi de depozitare. Vânzătorul va putea trece bunul in proprietatea sa fără îndeplinirea altor formalități din momentul in care costul de depozitare a bunului va depăși valoarea acestuia.

Vânzătorul va întocmi un Proces verbal de predare-primire a bunurilor și documentelor predate cumpărătorului în care se va menționa și starea bunurilor la data predării. Pentru a constata starea bunurilor la momentul predării, vânzătorul va proceda si la  fotografierea/filmarea bunurilor care vor fi anexate la Procesul verbal întocmit.

Dacă în urma analizei efectuate de către vânzător se constată că bunurile prezintă lipsuri de conformitate, cumpărătorul are dreptul de a beneficia de măsurile corective stabilite de prevederile legale aplicabile: repararea sau înlocuirea bunurilor; reducerea proporțională a prețului sau încetarea contractului.

Cumpărătorul poate să opteze doar in scris pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după vânzare/livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

Repararea sau înlocuirea bunului se efectuează cu respectarea următoarelor condiții: fără costuri; într-un termen rezonabil între 15 -30 de zile calendaristice din momentul in care vânzătorul a fost informat de către cumpărător cu privire la neconformitatea bunurilor și fără vreun inconvenient semnificativ pentru cumpărător, ținând seama de natura bunurilor si de scopul pentru care cumpărătorul a solicitat bunurile in cauza.

Reducere de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii acestora in comparație cu valoarea pe care bunurile respective ar fi avut-o daca n-ar fi avut acel grad de neconformitate.

Încetare a contractului va fi solicitată de cumpărător printr-o Declarație scrisă prin care își exprimă ferm dorința de a obține încetarea contractului de vânzare în condițiile legii.

Garanția legală de conformitate nu acoperă producerea deficientelor la bunuri rezultate în urma unor acțiuni/inacțiuni riscante precum: activități sportive, profesionale, casnice, transport, manipulare, purtare, păstrare, depozitare, lovire directa/indirecta, curățare, întreținere si reparare realizate de persoane neautorizate, nerespectarea condițiilor de utilizare prevăzute de certificatul de garanție; expunerea bunurilor la contact cu medii distructive care le uzează prematur, precum: praf, fum, abur, ploaie acida, câmpuri electromagnetice, substanțe chimice precum: solvenți, înălbitori, produse petroliere, adezivi, acizi, săruri, produse cosmetice sau produse de curățare, clor sau substanțe care conțin clor, inclusiv apa care le conține; înlocuiri de părți componente sau de elemente consumabile ale bunului, neautorizate; funcționarea anormala a mecanismelor/părților componente ale bunurilor în urma acțiunilor/inacțiunilor riscante mai sus menționate. Prin astfel de acțiuni/inacțiuni riscante se pot produce deficiente funcționale si/sau structurale ale bunului, deficiente de aspect si/sau de textura, precum: abraziuni, impregnări, pori, fisuri, zgârieri, corodări, decolorări, deformări, ruperi, desprinderi, etc.

Cumpărătorul confirmă că la data eliberării prezentului Certificat, bunurile achiziționate sunt în perfectă stare de utilizare, sunt conforme cu specificațiile/caracteristicile bunurilor prezentate de vânzător și corespund scopului declarat la achiziției.